سنگ نگاره های ایران و سکه های ایلمایی

سنگ نگاره های ایران و سکه های ایلمایی
محمد ناصری فردسه‌شنبه 15 آبان 1397 | 5 سال پیشمطالعات میدانی که بیش از یک دهه بر روی نقاشـی های کهـن غارها و کوه های ایران داشتیم. به نمادها و تصـاویر متعددی بر خورد می کـردیم که در سال های نخست با توجه به نبـود منابع مطالعاتی در ایران، با پرسش ها و چرایی های زیادی رو برو می شدیم. ناگزیر به تعامل با پژوهشگران بیرون از ایران و گاهاً موفق به رمز گشایی بعضی نمادها می شدیم. یکی از نمادهای مورد اشاره، این نماد است که متعلق به علایم خط پیش ایلامی است (Linear ). رد پای آن را در دوره های جدیدتر بر روی سکه های ایلمایی ها یافتیم. کشف این پیوستگی ها نشان از سیر و انتقال نمادهای پر رمز و راز طی هزاره ها در نقاط مختلف ایران دارد. محل کشف سنگ نگاره : تیمره (کوه های اطراف خمین ) کشف و عکس نماد : محمد ناصری فرد دسته‌بندیجاذبه‌های تاریخیسایر جاذبه‌های تاریخیکلید‌واژهسنگنگارههایایرانسکهایلمایی979 بازدید