محسن دهقانپور فراشاهعضویت از شنبه 8 تير 1392
00
انار فراشاه6 سال پیش
00
00
آبشار لیس او فراشاهلیس یا لیز خوردن همان سر خوردن آب در گویش محلی فراشاه است یعنی جایی که آب سر میخورد و به پایین می ریزد6 سال پیش
19 Rows,1 of 22

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 26579عقابکوهفراشاهیزدبخگاریزاتعزاداریطبیعتانار