مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان
20
آبشار روستای پزارتفاعات زاگرس مرکزی، شهرستان الیگودرز، استان لرستان2 سال پیش
20
طبیعت بکر زاگرس مرکزیروستای پِِز علیا، بخش زلقی، شهرستان الیگودرز، استان لرستان2 سال پیش
20
پاییز طلایی زاینده رودحوالی روستای زردخشوئیه، شهرستان لنجان، استان اصفهان3 سال پیش
10
کویر خارابخش جرقویه علیا، جنوب شرق استان اصفهان3 سال پیش
00
آسورروستایی در دل ارتفاعات سر به فلک کشیده البرز مرکزی3 سال پیش
00
آبشار قلعه گردنشهرستان تنکابن، استان مازندران3 سال پیش
00
پارک کوهستانی صفهبام زیبای شهر اصفهان در جنوبی ترین نقطه شهر3 سال پیش
10
قهرودباغ شهری زیبا در دل ارتفاعات شمالی کرکس، استان اصفهان3 سال پیش
00
باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رودشهرستان لنجان، 40 کیلومتری جنوب غرب اصفهان3 سال پیش
10
پرکستانروستایی آرمیده بر کرانه زنده رود، 68 کیلومتری جنوب غرب اصفهان3 سال پیش
10
زنده رود حیات بخشحوالی روستای چم علیشاه، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان3 سال پیش
20
چم علیشاهروستایی بر کرانه زیبای زاینده رود، شهرستان لنجان، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان3 سال پیش
206 نتیجه 1 از 1823

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 507234شاهانکوهآبشارزیبایپونهزارتالابچغاخورسمیرمپاییززایندهرودروستایشگفتانگیزابیانهسرچشمهاصلیتونلاولکوهرنگهایآتشگاهارتفاعاتشهرافوسدامنهسرسبزطبیعتسردابرستمیدریاچهزاگرساصفهانمسابقهچادگانهونجانشهرضااسفرجانمسجدامامایرانپلخواجوبهارجنگلخوزستاندهدزگلگشتیمُنگشتمنارهعلیمیدانشهرچایارومیهشکوفههشتبهشتکاخمهمانسرایعباسیمقبرهصائبصفهپاچنارمارنانلالهواژگونآغچهجوییزاینده رودرودخانهپلاسگانبُلطاقبویینمیاندشتچهارمحال و بختیاریچمعالیهورهسامانچهارمحالتپهباستانیآریایی هارحمت آبادخوانسارطباطبایی هاکاشانپادنادهاقانآستانهیخزعفرانکوهیمناردرهشاه صفیبابارکن الدینتختفولادقلعهشاهدژآرامستانآلمالُخبهاریسرداراسعدیاسآلبالوسدکارونسهسوسنایذهخرسانکارون 3کارون 4روستاشالومنگشتمرکزیشیوندحفاظتبارجسد کارون 3شیمبارمسجد سلیمانتلهکابینرامسرمازندرانکلبهگیلانفومنطلوعخورشیدخزردریابازارمحصولاتماسولهزیباباملاهیجانمزرعهعباسجواهردهشویتله زنگشاهلولاکچرمهینآرامگاهیوسفخسروشاعرقشقاییقلهپازنپیردنگزلوخونیارکُمهونکگردنهشادیپشتفریدونشهرلنگانزمستانهشاهانکوهمکدینعلیاپشتکوهطُرزهپشندگانبهراموهرگانگوکاننازمصیرسیبکزردکوهمیلیصمصامیشیرسنگیشیخعلیخانباغرستماردلبندرخوشمیوهگاوجفتدزدارونبابااحمدآلوچهسفلیکوچعشایرپستانسبزیننُقُلبادامبهرام آبادچالچرانهگلهشبپارکناژوانپرندهمهاجرچهارباغزمستاننقشجهانکرکسدماوندنیاسررودخانسیورلارتهرانزردلیمهیخچالالبرزطالقانکلوسهسی و سهاللهوردیخاننمکلاله زارلالیگتوندعلیاسرآقاسیداسالمخلخالغارآملشکوهعلیشاهلنجانپرکستانزندهبیشهقهرودکوهستانگردنتنکابنآسورفیروزکوهکویرخاراجرقویهزردخشوئیهپززلقیالیگودرزلرستان