شباهت سنگ نگاره های و ایتالیا

شباهت سنگ نگاره های  و ایتالیا
محمد ناصری فردچهارشنبه 27 تير 1397 | 5 سال پیشسنگ نگاره های ( نقش های انسان) حکاکی شده در ایران و شبیه آنها در ایتالیا با حالت ها و پیام های همگون. محمد ناصری فرد. Prehistoric Rock Art (Human) of Iran and Italy دسته‌بندیجاذبه‌های تاریخیموزه هاکلید‌واژهشباهتسنگنگارههایایتالیا934 بازدید