شباهت سنگ نگاره های و ایتالیا

شباهت سنگ نگاره های  و ایتالیا
سنگ نگاره های ( نقش های انسان) حکاکی شده در ایران و شبیه آنها در ایتالیا با حالت ها و پیام های همگون. محمد ناصری فرد. Prehistoric Rock Art (Human) of Iran and Italy محمد | چهارشنبه 27 تير 1397637 بازدید
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .