آتشكده آذر گشنسب

آتشكده آذر گشنسب
سپیده اصلانيكشنبه 4 اسفند 1398 | 4 سال پیشدر افسانه ها آمده كیخسرو به هنگام گشودن بهمن دژ در نیمروز، با تیرگی شبانه كه دیوان با جادوی خویش پدید آورده بودند روبرو شد. آنگاه آتشی بر وی فرود آمد جهان دوباره روشن شد و پس از گشودن بهمن دژ او به پاس این یاوری اهورایی آتش فرود آمده را آنجا بنشاند و آن آتش، آتش اسب نر یا آذر گشنسب نامیده شد. این آتشكده، از خاور تا باختر به همه آتشكده‌های زرتشتی آتش میرسانده است. و محل برگزاری، نیایش های آیینی، جشن ها و از همه مهم تر تاج گذاری شاهان ساسانی بوده است و آتش جاویدان آن هفت قرن نماد اقتدار آیین، عامل و نماد وحدت سیاسی و اجتماعی حكومت ساسانی بوده است.دسته‌بندیمراکز عبادی سایر ادیانآذربایجان غربیکلید‌واژهآتشآغازآتشكده آذر گشنسبساسانیبهمن دژكیخسرو888 بازدید
نمای ایران سپاس از اشتراک گذاریدوشنبه 5 اسفند 1398 | 4 سال پیش
  • تخت سلیمان؛ زندان سلیمانانسان همواره از ناشناخته ها هراس دارد.تخت سلیمان مجموعه ای از تاریخ و افسانه است. در بازدید از این مجموعه تاریخی که شامل دو بخش اصلی تخت سلیمان و زندان سلیمان می باشد. راهنمایان محلی به شما توصیه اکید خواهند کرد که بعد از غروب آفتاب، در اطراف مجموعه کوه زندان سلیمان تردد نکنید. آن ها باور دارند صدای ناله های غریبی که شب ها از منطقه شنیده می شود از دیو های اسیری بر میاید که در مجموعه کوه هستند.
  • آتشکده آذرگشنسب (تخت سلیمان)تخت سلیمان (یا آتشکده آذرگشنسب) نام محوطهٔ تاریخی بزرگی، در نزدیکی تَکاب و روستای تخت سلیمان
  • تخت سلیمان شهرستان تکابتخت سلیمان
  • قلعه بهستانقلعه تاریخی بهستان در ماهنشان زنجان
  • تپه باستانی زیویه شهرستان سقزقلعه باستانی زیویه از دوران هخامنشی