عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
20
آبشار های دیار پاوهآبشارها یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری در هر منطقه هستند و سرزمین پاوه وهورامان را می توان سرزمین آبشارها نامید3 ماه پیش
10
كوه بانوكوه بانو شبیه زنى است كه رو به آسمان چشم دوخته است3 سال پیش
00
گل هاى بهارىگل هاى بهارى3 سال پیش
10
آبشار ملاندرآبشارهای شهرستان پاوە3 سال پیش
30
سبد بافهارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است...4 سال پیش
30
بازار سنتی توپخانه کرمانشاەبازار میوە و ترە بار سنتی کرمانشاە4 سال پیش
30
آیین سقز چینیآیین سقز چینی4 سال پیش
20
سفید کوەسفید کوە - شاهنشین4 سال پیش
30
گیوە هورامیکلاش هورامی4 سال پیش
20
زعفران کوهیزعفران گیاهی است پایا با ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتیمتر که دارای برگهای دراز و سبز مانند تره است ...4 سال پیش
20
پاوەپاوە شهر کوەها و چشمەها و درەها4 سال پیش
20
كوه زازقله زاز كوهى پر از رمز و راز4 سال پیش
147 Rows,1 of 1323

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 249481پاوهاورامانشاهوبلندترینقلهغربایرانبهاردلکشمعماریپلکانیکوههایمرخیلبوزینبزرگترینشهرجهانآبشارزیبایدشهجادهتوریستینودشهکوهآتشگاهدوقلویشولخهشهریهزارانماسولهویژهسرابروانسرهزارروستایزلانگلالخانقاهزاولینماییپاییزیپانوراماییزیبازازهیرویشمشیرلباسزمستانیخانگاخانقاهدریبرپوششگیاهیشیلماوبقعهمتبرکهسلطاناسحاقهجیجزعفرانمحلیخانگازمستانبلوطوزننمایبیرونیآرامگاهسیدعبیداللهدرهرودبازوراشهرستانوَنزاوَلیسنگوارهنوریاوسفیدباینگانانارهَنارشیپورینوسودصخرهرخسارهمرانغاراسباندربقدیمیمراسمسماعدراویشتکیهقادریکلاشگیوهصنایعدستیچوخهرانکشوشمیچنارستانمسابقهبهاریگلنِجارلالهرنگینشببنفشهشکوفهارغوانریواسانگورسیاهپاییزبابونهقارچمیرزاعبدالقادردخمهسنگیبارگاهداوودکوسوارلشکرگاهرودخانهسیروانتاقبستانمسجدجامعاهل سنتکرمانشاهواژگوننمرئاوناناویژهداریاننرگس تلانهزرینچیاگیاهانمعطرصنایع دستیسبد بافیمولویروارشرکاندَرَنیشهژالهتابستانویمیرانارستانصندوقچهبهشتآتشگایاوریدودانگَردهسدمعمارىهوراماپاوەکوهیکوەسقزچینیویژنبازارتوپخانهکرمانشاەسبدملاندربهارىكوهبانو
دوست های منهادی کرایینمای ایران جمال زعیمی یزدیمحمد غریب معاذی نژادمهدی مخلصیانرضا  دولتیعبدل شعبانیمحمد رزازاننجمه فرشیفرصاد حیدریمحمد نورمحمديانمظفر کشاورزمحمدیانمحمد  ارجمندیمحمد رفیعیعلی  امیرپوربابک ارجمندیعطاءاله بليده ئيحامد محمدیعبداللا کمالیمریم محمدی ساردو سپيده اصلانمسابقه عکاسی