عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
30
پاوهپاوه در هر فصل زیبایی های خاص خود را دارد و در فصل بهار با شکوفا شدن شکوفه های بادام های کوهی مناظر چشم نواری خلق می کند7 ماه پیش
40
آبشار های دیار پاوهآبشارها یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری در هر منطقه هستند و سرزمین پاوه وهورامان را می توان سرزمین آبشارها نامید10 ماه پیش
10
كوه بانوكوه بانو شبیه زنى است كه رو به آسمان چشم دوخته است4 سال پیش
00
گل هاى بهارىگل هاى بهارى4 سال پیش
10
آبشار ملاندرآبشارهای شهرستان پاوە4 سال پیش
30
سبد بافهارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است...4 سال پیش
40
بازار سنتی توپخانه کرمانشاەبازار میوە و ترە بار سنتی کرمانشاە4 سال پیش
40
آیین سقز چینیآیین سقز چینی4 سال پیش
20
سفید کوەسفید کوە - شاهنشین4 سال پیش
30
گیوە هورامیکلاش هورامی4 سال پیش
20
زعفران کوهیزعفران گیاهی است پایا با ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتیمتر که دارای برگهای دراز و سبز مانند تره است ...4 سال پیش
20
پاوەپاوە شهر کوەها و چشمەها و درەها4 سال پیش
148 Rows,1 of 1323

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 275555پاوهاورامانشاهوبلندترینقلهغربایرانبهاردلکشمعماریپلکانیکوههایمرخیلبوزینبزرگترینشهرجهانآبشارزیبایدشهجادهتوریستینودشهکوهآتشگاهدوقلویشولخهشهریهزارانماسولهویژهسرابروانسرهزارروستایزلانگلالخانقاهزاولینماییپاییزیپانوراماییزیبازازهیرویشمشیرلباسزمستانیخانگاخانقاهدریبرپوششگیاهیشیلماوبقعهمتبرکهسلطاناسحاقهجیجزعفرانمحلیخانگازمستانبلوطوزننمایبیرونیآرامگاهسیدعبیداللهدرهرودبازوراشهرستانوَنزاوَلیسنگوارهنوریاوسفیدباینگانانارهَنارشیپورینوسودصخرهرخسارهمرانغاراسباندربقدیمیمراسمسماعدراویشتکیهقادریکلاشگیوهصنایعدستیچوخهرانکشوشمیچنارستانمسابقهبهاریگلنِجارلالهرنگینشببنفشهشکوفهارغوانریواسانگورسیاهپاییزبابونهقارچمیرزاعبدالقادردخمهسنگیبارگاهداوودکوسوارلشکرگاهرودخانهسیروانتاقبستانمسجدجامعاهل سنتکرمانشاهواژگوننمرئاوناناویژهداریاننرگس تلانهزرینچیاگیاهانمعطرصنایع دستیسبد بافیمولویروارشرکاندَرَنیشهژالهتابستانویمیرانارستانصندوقچهبهشتآتشگایاوریدودانگَردهسدمعمارىهوراماپاوەکوهیکوەسقزچینیویژنبازارتوپخانهکرمانشاەسبدملاندربهارىكوهبانوشکوفه بادام