عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
30
پاوهپاوه در هر فصل زیبایی های خاص خود را دارد و در فصل بهار با شکوفا شدن شکوفه های بادام های کوهی مناظر چشم نواری خلق می کند10 ماه پیش
40
آبشار های دیار پاوهآبشارها یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری در هر منطقه هستند و سرزمین پاوه وهورامان را می توان سرزمین آبشارها نامید12 ماه پیش
10
كوه بانوكوه بانو شبیه زنى است كه رو به آسمان چشم دوخته است4 سال پیش
00
گل هاى بهارىگل هاى بهارى4 سال پیش
10
آبشار ملاندرآبشارهای شهرستان پاوە4 سال پیش
30
سبد بافهارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است...4 سال پیش
40
بازار سنتی توپخانه کرمانشاەبازار میوە و ترە بار سنتی کرمانشاە4 سال پیش
40
آیین سقز چینیآیین سقز چینی5 سال پیش
20
سفید کوەسفید کوە - شاهنشین5 سال پیش
30
گیوە هورامیکلاش هورامی5 سال پیش
20
زعفران کوهیزعفران گیاهی است پایا با ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتیمتر که دارای برگهای دراز و سبز مانند تره است ...5 سال پیش
20
پاوەپاوە شهر کوەها و چشمەها و درەها5 سال پیش
148 نتیجه 1 از 1323

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 283834پاوهاورامانشاهوبلندترینقلهغربایرانبهاردلکشمعماریپلکانیکوههایمرخیلبوزینبزرگترینشهرجهانآبشارزیبایدشهجادهتوریستینودشهکوهآتشگاهدوقلویشولخهشهریهزارانماسولهویژهسرابروانسرهزارروستایزلانگلالخانقاهزاولینماییپاییزیپانوراماییزیبازازهیرویشمشیرلباسزمستانیخانگاخانقاهدریبرپوششگیاهیشیلماوبقعهمتبرکهسلطاناسحاقهجیجزعفرانمحلیخانگازمستانبلوطوزننمایبیرونیآرامگاهسیدعبیداللهدرهرودبازوراشهرستانوَنزاوَلیسنگوارهنوریاوسفیدباینگانانارهَنارشیپورینوسودصخرهرخسارهمرانغاراسباندربقدیمیمراسمسماعدراویشتکیهقادریکلاشگیوهصنایعدستیچوخهرانکشوشمیچنارستانمسابقهبهاریگلنِجارلالهرنگینشببنفشهشکوفهارغوانریواسانگورسیاهپاییزبابونهقارچمیرزاعبدالقادردخمهسنگیبارگاهداوودکوسوارلشکرگاهرودخانهسیروانتاقبستانمسجدجامعاهل سنتکرمانشاهواژگوننمرئاوناناویژهداریاننرگس تلانهزرینچیاگیاهانمعطرصنایع دستیسبد بافیمولویروارشرکاندَرَنیشهژالهتابستانویمیرانارستانصندوقچهبهشتآتشگایاوریدودانگَردهسدمعمارىهوراماپاوەکوهیکوەسقزچینیویژنبازارتوپخانهکرمانشاەسبدملاندربهارىكوهبانوشکوفه بادام