سنگ نگاره های کهن و نقشه گردشگری ایران

سنگ نگاره های کهن و نقشه گردشگری ایران
محمد ناصری فرددوشنبه 29 بهمن 1397 | 5 سال پیشدرکتاب پیترکربر، ایرانشناس معروف آلمانی، جاذبه های دیدنی ایران(صفحه سیصد و بیست دو - سال دوهزار و هفده) کهن ترین آثار تاریخی و هنری ایران را به گردشگران آلمانی سنگ نگاره‌های تیمره معرفی کرده است. این در حالی است که هنوز پژوهشگاه میراث فرهنگی ایران در وهم نقاشی های چوپانی گرفتار است.دسته‌بندیجاذبه‌های تاریخیجاذبه‌های فرهنگیکلید‌واژهسنگنگارههایکهننقشهگردشگریایران1808 بازدید