کشف نقوش زیگورات های کهن در تیمره

کشف نقوش زیگورات های کهن در تیمره
نقش یک زیگورات ( چهار طبقه ی هرمی شکل) با تیرک های عمودی در هر طبقه که شاید برای نصب پرچم بوده اند. کشف نقوش چنین سازه های آیینی، با توجه به قدمت آنها، شاید سازه های آیینی میان رودان ( زیگورات اور و...) هم ملهم از مرکز ایران باشند. محل: تیمره (کوه های شمال خمین) کشف و عکس : محمد ناصری فرد قدمت : هزاره پنجم پ.م محمد شنبه 17 آذر 1397664 بازدید
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .