کشف نقوش زیگورات های کهن در تیمره

کشف نقوش زیگورات های کهن در تیمره
محمد ناصری فردشنبه 17 آذر 1397 | 5 سال پیش نقش یک زیگورات ( چهار طبقه ی هرمی شکل) با تیرک های عمودی در هر طبقه که شاید برای نصب پرچم بوده اند. کشف نقوش چنین سازه های آیینی، با توجه به قدمت آنها، شاید سازه های آیینی میان رودان ( زیگورات اور و...) هم ملهم از مرکز ایران باشند. محل: تیمره (کوه های شمال خمین) کشف و عکس : محمد ناصری فرد قدمت : هزاره پنجم پ.م دسته‌بندیجاذبه‌های تاریخیجاذبه‌های فرهنگیکلید‌واژهکشفنقوشزیگوراتکهنتیمره858 بازدید