کامل ترین گالری سنگ نگاره های ایران، در سایت بنیاد باستان شناسی برادشاو در کشور سوئیس.

کامل ترین گالری سنگ نگاره های ایران، در سایت بنیاد باستان شناسی برادشاو در کشور سوئیس.
عکس هایی زیبا از گالری عکس سنگ نگاره های کهن ایران در سایت باستان شناسی، انسان شناسی بنیاد برادشاو bradshaw در کشور سوئیس. شاید کامل ترین گالری عکس در میان بیش از 100 سایتی است که آنها از آثار کهن و سنگ نگاره های پیش از تاریخ دنیا در معرض دید جهانیان قرار داده اند. آدرس سایت باستان شناسی، انسان شناسی بنیاد برادشاو در کشور ,سوئیس bradshawfoundation.combradshawfoundation.com00
محمد | يكشنبه 8 مهر 1397
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید