کامل ترین گالری سنگ نگاره های ایران، در سایت بنیاد باستان شناسی برادشاو در کشور سوئیس.

کامل ترین گالری سنگ نگاره های ایران، در سایت بنیاد باستان شناسی برادشاو در کشور سوئیس.
عکس هایی زیبا از گالری عکس سنگ نگاره های کهن ایران در سایت باستان شناسی، انسان شناسی بنیاد برادشاو bradshaw در کشور سوئیس. شاید کامل ترین گالری عکس در میان بیش از 100 سایتی است که آنها از آثار کهن و سنگ نگاره های پیش از تاریخ دنیا در معرض دید جهانیان قرار داده اند. آدرس سایت باستان شناسی، انسان شناسی بنیاد برادشاو در کشور ,سوئیس bradshawfoundation.combradshawfoundation.comمحمد | يكشنبه 8 مهر 1397696 بازدید
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .