نقوش انسان های بالدار بر دیواره ی غارها و کوه های ایران وجهان!

نقوش انسان های بالدار بر دیواره ی غارها و  کوه های ایران وجهان!
محمد ناصری فرديكشنبه 26 فروردين 1397 | 5 سال پیشنقوش انسان های بالدار بر دیواره ی غارها و کوه ها ایران و جهان با شباهت ها و پیام های همگون، شگفت انگیز و مسحورکننده است! تا جایی که ناسا در اوت 2014 خبر از کشف مشابه آنها در مریخ می دهد. باستان شناسی امروز کلافی در هم تنیده است که سبب شگفتی جهانیان شده است. در نماد شناسی جهانی ، نمادی جادوگرانه است. این نقش ها می توانند حاصل دیده های هنرمندان طی هزاران سال باشد که همگون بر دیواره ی غارها و کوه های نقاط مختلف ایران و جهان ثبت شده اند.دسته‌بندیجاذبه‌های تاریخیموزه هاکلید‌واژهنقوشانسانبالداردیوارهغارهاکوهایرانجهان1104 بازدید
بابک سپاسدوشنبه 27 فروردين 1397 | 5 سال پیش