بارج سواری بر روی دریاچه کارون

  • بارج سواری بر روی دریاچه کارون
  • بارج سواری بر روی دریاچه کارون
مهرداد زینلیانچهارشنبه 19 فروردين 1394 | 8 سال پیشپس از احداث سد کارون 3 و به زیر آب رفتن مسیرهای دسترسی روستاهای منطقه، اکنون تنها راه دسترسی این روستاها بارج های تعبیه شده از سوی وزارت نیرو است که به رایگان، اهالی و گردشگران و وسائط نقلیه آنها را بین روستاهای پیرامون دریاچه جابجا می کنند.دسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاکلید‌واژهبارجدریاچهسد کارون 3دهدزخوزستانمسابقه1218 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 20 فروردين 1394 | 8 سال پیش