شروع آب گیری دریاچه نمک

شروع آب گیری دریاچه نمک
شروع آب گیری دریاچه نمک ع بهنام | سه‌شنبه 4 اسفند 1388706 بازدید
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.