جزیره دریاچه نمک

جزیره دریاچه نمک
جزیره دریاچه نمکع بهنام | يكشنبه 4 بهمن 1388467 بازدید
واژه کلیدیجزیرهدریاچهنمک
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.