دریاچه گهر

دریاچه گهر
دریاچه گهر در ارتفاع 2360 متری از سطح در یا قرار دارد با وسعت 85هكتار و حد اكثر عمق 28 متر اب دریاچه شیرین و نسبتا سرد استمجید | سه‌شنبه 5 شهريور 1387