دریاچه گهر

دریاچه گهر
دریاچه گهر در ارتفاع 2360 متری از سطح در یا قرار دارد با وسعت 85هكتار و حد اكثر عمق 28 متر اب دریاچه شیرین و نسبتا سرد است10
مجید | سه‌شنبه 5 شهريور 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیدریاچهگهر
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386