دریاچه زریبار

دریاچه زریبار
در یاچه زری بار بزرگترین دریاچه آب شیرین دنیا می باشد که به صورت خود جوش است. این دریاچه در جوار شهرستان زیبای مریوان با متوسط بارندگی 1200 میلی متر در سال قرار دارد و دارای جاذبه های طبیعی بسیاری مب باشد.00
Ali fathi | چهارشنبه 8 خرداد 1387
علی | چهارشنبه 8 خرداد 138700
بسیار عالی است
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیدریاچهزریبار
Ali fathi عضویت از چهارشنبه 8 خرداد 1387