ارگ کریم خان

ارگ کریم خان
سید احمد نحویدوشنبه 26 شهريور 1386 | 16 سال پیشارگ كریم خان واقع در شهر شیرازدسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هافارسکلید‌واژهارگکریمخان809 بازدید