نقش و نگار آجری گنبد سلطانیه

نقش و نگار آجری گنبد سلطانیه
مظفر کشاورزمحمدیانسه‌شنبه 12 ارديبهشت 1396 | 6 سال پیشدسته‌بندیسایر جاذبه‌های تاریخیزنجانکلید‌واژهنقشنگارآجریگنبدسلطانیه1358 بازدید
عدنان چه رنگ قشنگى داره اين طاق زيباسه‌شنبه 19 ارديبهشت 1396 | 6 سال پیش