دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه
این دریاچه دومین دریاچه جهان از نظر شوری آب است. نام باستانی آن چیچست می باد .علت تشکیل دریاچه شکستگی بخش هایی از سنگ کره است.00
کیان | شنبه 28 آذر 1394
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید