شهر مرزی سرو

شهر مرزی سرو
جمال زعیمی یزدیشنبه 3 تير 1391 | 11 سال پیشعکس : کودکان مرز نشین . عکاس : جمال زعیمی یزدی شهر مرزی سرو یکی از دروازه ای ارتباطی بین ایران و ترکیه میباشد . در این شهر گمرک ایران مستقر است و کار ترانزیت کالا و مسافر با ترکیه انجام میگردد. این شهر در کنار طبیعت زیبایش دارای فروشگاههای مرزی مناسب برای خرید (بیشتر پوشاک ترک) میباشد. از این شهر به راحتی با تاکسیهای موجود میتوان به شهر های وان و آکسوا در ترکیه سفر یک روزه و یا بیشتر داشت .دسته‌بندیشهرها و روستاهای تاریخیآذربایجان غربیکلید‌واژهشهرمرزیسرو1149 بازدید