مقبره حیقوق نبی

مقبره حیقوق نبی
تویسرکان - استان همدان حیقوق نبی ازپیامبران یهود است در زمان هخامنشینان به ایران امده است.غلامحسین | شنبه 22 فروردين 1388