مقبره حیقوق نبی

مقبره حیقوق نبی
تویسرکان - استان همدان حیقوق نبی ازپیامبران یهود است در زمان هخامنشینان به ایران امده است.00
غلامحسین | شنبه 22 فروردين 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیمقبرهحیقوقنبی
غلامحسین محبیعضویت از سه‌شنبه 4 فروردين 1388