آتشکده اصفهان

آتشکده اصفهان
اصفهان -آتشکده ازجمله کهن ترین بناهای تاریخی اصفهان است بر فراز کوهی که 1600 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. براساسمطالعات باستان شناسان پیشینه آن به دوران ایلام باستان برمی گردد و دردوران ساسانیان آتش ایین زرتشت برفراز آن روشن بوده است مهدی بیرامی | شنبه 24 فروردين 1387724 بازدید