خالص مثل دریا

خالص مثل دریا
در نمازم جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف . سنگ از پشت نمازم پیداست...00
محمد | چهارشنبه 10 بهمن 1386
مجید رضا | چهارشنبه 10 بهمن 1386 | 00
ساده و زیبا
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیخالصمثلدریا
محمد رزازانمحمد رزازانعضویت از شنبه 6 بهمن 1386علاقمند به عكاسی و هوانوردیfacebook.com