چرا بیشترین نقش سنگ نگاره های ایران، طرح روی سفالینه ها، پیكره های مفرغی و... بزكوهی است؟

چرا بیشترین نقش سنگ نگاره های ایران، طرح روی سفالینه ها، پیكره های مفرغی و... بزكوهی است؟
محمد ناصری فردجمعه 29 اسفند 1393 | 9 سال پیشچرا بیشترین نقش سنگ نگاره های ایران، طرح روی سفالینه ها، پیكره های مفرغی و... بزكوهی است؟ بیش از 90 درصد نقش سنگ نگاره های ایران بزكوهی است ، بنظر نگارنده، نقش بزكوهی نماد ایران باستان، با مضمون آبخواهی ، زایندگی ، فراوانی نعمت و محافظت است. تعبیری از یك فرشته كه در مواقع سختی ها از آن كمك می خواسته اند و ریشه ی این با ور به یكی از اسطوره های ایران باستان برمی گردد كه خلاصه ی آن بشرح زیر است. نخستین انسان روی زمین كیومرث بود كه در شاهنامه فردوسی از آن بعنوان نخستین پادشاه نام برده شده است. حدود 40 سال برزمین زندگی كرد و سپس با اهریمن زشتی ها جنگید و به دست اهریمن گشته شد. دو قطره خون كیومرث بر زمین می چكد و از آن یك بوته ی ریواس دو شاخه می روید. این دو شاخه ی ریواس برهم می پیچند و از یك شاخه ی آن پسر زیبای جوانی به اسم مشی و از شاخه ی دیگر آن دختر زیبای جوانی به اسم مشیانه یا (ماری و ماریانه، آثاره الباقیه ابو ریحان بیرونی) متولد می شود وچون آنها غذا خوردن را نمی دانستند ، خداوند فرشته ای را قالب یك بزكوهی سفید رنگ می فرستد تا مشی و مشیانه را شیر بدهد. این بزكوهی به آنها شیر می دهد تا غذا خوردن را یاد بگیرند ، بعد از گذشت سالیان بزرگ می شوند و روز سیزده ی فروردین با هم ازدواج می كنند و ما ایرانیان حتی هم اكنون، به یاد ازدواج اولین آدم و حوای نسل بشر، در روز سیزده بدرسبزه ها را به هم گره می زنیم. از این منظر بزكوهی مظهر فرشته ای است كه خداوند برای بقا و ادامه ی حیات نسل بشر فرستاده شده است. نقش بزكوهی برای ایرانیان باستان نوعی مانیفست بوده كه رویكردی مقدس داشته است و این قداست بر نقش هایی قابل مشاهده است كه هنرمندان شاخ های بزكوهی را به شكل لوزی كشیده اند و لوزی در خط ایلام كهن و میانه hu هیو یعنی تقدیس است (این فرشته است). نكته جالب آنكه در پیكره سازی های عصر مفرغ و بعد از آن طرح هایی از بزكوهی می بینیم كه بال دارند و نمایه هایی از فرشته ی اسطوره ی مشی و مشیانه اند. هرجا كه گذر آب باشد نقش های فراوان بزكوهی را می بینیم و مضمون آن آبخواهی است و بیان ارزش و اهمیت بی بدیل عنصر آب در نزد مردمان ایران باستان و كمك از فرشته ی ناجی مشی و مشیانه است. البته این نقش بركهن ترین سفالینه های ایران باستان نیز قابل مشاهده است (اسماعیل آباد قزوین هزاره ی پنجم ق.م، شوش هزاره ی چهارم ق.م ، سیلك كاشان هزاره ی چهارم ق.م و شهرسوخته زابل هزاره ی سوم ق.م) . ای فرشته ی ناجی مشی و مشیانه، این ظرف همیشه پر از نعمت باشد واز ماهم محافظت نما. اخیراهم یك باستان شناس فرانسوی بنام استنلی کوهن مقاله ای نوشته ، تحت عنوان نقش بزكوهی برسفالینه های ایران، نماد آبخواهی است. نكته ی شگفت انگیز نقش بزكوهی در نماد شناسی جهانی است، آنها نیز بر این باورند كه نقش بزكوهی یك فرشته و حتی جای پای خداست و نماد آب و باران خواهی است ، دقیقاً همان چیزی كه ما در ایران به آن رسیده ایم. Ancient rock art - Ibex and holy symbols: the footprint of God BIG HORN SHEEP— rain, counting چه درناك است، وقتی از راهنماهای موزه ها چرایی این فراوانی نقوش بزكوهی بر سفال ها را سئوال می كنیم پاسخی كه به شما می دهند می گویند. چون اولین حیوانی است كه به دست بشر اهلی شده و موضوعاتی از این دست؟! با احترام- محمد ناصری فرد منابع: 1- تاریخ مسعودی مهلا و مهلیانه ، 2- تاریخ طبری ماری و ماریانه 3- كتاب مجوس خوارزمی، میشی و میشانه را مرد و مردان می نامد 4- مشیگ و مشیانگ، ملهی و ملهیانه، مش و ماشان، میشی و میشانه، میشا و میشانی، مشه و مشیانه، مشی و مشانه، مهلا و مهلینه در آثار كهن یاد شده است 5- کتاب نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ای ایران- نوشته آرتور کریستن سن، مترجم، احمد تفضلی و ژاله آموزگار 6- سنگ نگاره های ایران، نمادهای اندیشه نگار ، اثر نگارنده دسته‌بندیسایر ویژگیهای فرهنگیسایر جاذبه‌هاکلید‌واژهنقشسنگ نگارهطرحسفالینهپیكرهمفرغیبزكوهی2273 بازدید
نمای ایران سپاس فراوانجمعه 29 اسفند 1393 | 9 سال پیش
بابک سپاس آقای دکتر ناصری فرد عزیز. بسیار جالب بود.جمعه 29 اسفند 1393 | 9 سال پیش
محمد درود فراوان، سپاسگزارم عزيز. سالي پر از خوبي ها و پيروزي برايتان آرزمندم. چهارشنبه 19 فروردين 1394 | 8 سال پیش