فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانهموند از سه‌شنبه 29 بهمن 1398
یک امپراتوری تازه متولد، امپراتوری روم و سرزمین هایش را به تسخیر خود درآوردفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانیک امپراتوری تازه متولد، امپراتوری روم و سرزمین هایش را به تسخیر خود درآورددر قرن ششم میلادی، قدرت نظامی و فرهنگی ساسانیان با پادشاهی خسرو اول، که در سال 531 میلادی به قدرت رسید، به اوج خود رسید
1 نتیجه
دنبال کنندگاننمای ایران بابک ارجمندیدریاچه کویر