راسک

راسک
راسک شهری که مورد بی توجّهی عوامل شهرسازی10
عطاءاله | جمعه 22 اسفند 1393
عبدل | جمعه 16 مرداد 139410
شهری از شهرهای غیور مردان سیستانی و بلوچستانی
شالیزار شهر راسکشالیزارهای جنوب بلوچستان
رودخانه فرعی پشامگ رود - راسک (سرباز)انتهای رودخانه پشامگ رود و ورودی آن به رود سرباز
کوه های مریخی چابهاراین کوهها که شبیه به کوههای مریخی هستند و کمتر در جهان کوهی به این شکل وجود دارد
چابهاربندر چابهار
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیشهرراسکشب