راسک

راسک
راسک شهری که مورد بی توجّهی عوامل شهرسازی10
عطاءاله | جمعه 22 اسفند 1393
عبدل | جمعه 16 مرداد 139410
شهری از شهرهای غیور مردان سیستانی و بلوچستانی
شالیزار شهر راسکشالیزارهای جنوب بلوچستان
رودخانه فرعی پشامگ رود - راسک (سرباز)انتهای رودخانه پشامگ رود و ورودی آن به رود سرباز
رد پای اسب های پلنگ واره (آپا لوسا)سرخپوستان بومی امریکا در سنگ نگاره های کهن ایراننقش اسب پلنگ واره کشف شده در میان سنگ نگاره های نیکشهر بلوچستان (9000 پ.م.)
کوه های مریخی چابهاراین کوهها که شبیه به کوههای مریخی هستند و کمتر در جهان کوهی به این شکل وجود دارد
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیشهرراسکشب