دروازه چوگان

دروازه چوگان
میدان امام ( نقش جهان ) اصفهان دروازه چوگان که کمتر مورد توجه قرار میگیردعبدل | چهارشنبه 13 اسفند 13931089 بازدید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی