نمایی زیبا از میدان ورودی سفید شهر (کاشان)

نمایی زیبا از میدان ورودی سفید شهر (کاشان)
محمد رفیعیشنبه 28 آبان 1390 | 12 سال پیشنمایی زیبا از میدان ورودی روستای تاریخی سفید در دل کویر ( شهر کاشان) وجه تسمیه این اسم در این است که این منطقه یکی از تولیدکنندگان عمده پنبه بود بطور که در فصل برداشت پنبه منطقه کشاورزی سفید وپوشیده از پنبه میباش ودیگر اینکه محصولات طالبی وسیفی جات نیز از دیگر دست آورد مردم منطقه میباشد نماد طالبی در مدخل ورودی این روستا حکایت از آن دارد panoramio.comدسته‌بندیشهرها و روستاهای تاریخیاصفهانکلید‌واژهنماییزیبامیدانورودیسفیدشهرکاشان2167 بازدید
عبدل فکر زیبایی است . باید نماد محصول کشاورزی شهر باشد سه‌شنبه 12 اسفند 1393 | 9 سال پیش