کبریت سازی زنجان

کبریت سازی زنجان
خرابه های کارخانه کبریت سازی شهر زنجانبهروز | شنبه 28 ارديبهشت 13871266 بازدید
محمد رضا باتشکر از آقای بهروز سنگانی که درمعرفی بناهای تاریخی ودیدنی شهرمان تلاش ونموده وزحمت کشیده اندشنبه 28 ارديبهشت 1387 | 14 سال پیش
واژه کلیدیکبریتسازیزنجان
بهروز سنگانیبهروز سنگانیهموند از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.