کبریت سازی زنجان

کبریت سازی زنجان
بهروز سنگانیشنبه 28 ارديبهشت 1387 | 15 سال پیشخرابه های کارخانه کبریت سازی شهر زنجاندسته بندیسایر جاذبه های تاریخیزنجانواژه کلیدیکبریتسازیزنجان1422 بازدید
محمد رضا باتشکر از آقای بهروز سنگانی که درمعرفی بناهای تاریخی ودیدنی شهرمان تلاش ونموده وزحمت کشیده اندشنبه 28 ارديبهشت 1387 | 15 سال پیش