دریاچه گاجره

دریاچه گاجره
دریاچه گاجره واقع در کوه گاجره در انتهای منطقه باستانی ده تنگه در روستای آهار استسید حسن | شنبه 20 بهمن 1386
واژه کلیدیدریاچهگاجره
سید حسن رسولیهموند از شنبه 20 بهمن 1386عضو گروه کوهنوردی آدریان نیز هستم
آخرین پست‌ها