بچه های روستای مران

بچه های روستای مران
روستای دور افتاده و به دور از تمامی امكانات در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمانبابک | يكشنبه 29 مهر 1386
بچه های روستای مرانبچه های روستای مران روستا در دل كوه های تخت سلیمان
روستای مرانروستای مران در دل كوه‌های تخت سلیمان (البرز غربی)
آبشار در روستای مرانآبشاری در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمان و در نزدیکی روستای مران
علم کوهموقعیت جغرافیائی : منطقه تخت سلیمان ( علم کوه ) واقع در سلسله جبال البرز و قسمت بزرگی از آن تحت عنوان البرز فزبی محسوب می گردد این ناحیه بزرگ کوهستان...
طلوع خورشیدطلوع خروشید از پناهگاه سرچال - علم کوه عكس ار پناهگاه سرچال - دره روبرو به كلاردشت ختم می شود