آبشار در روستای مران

  • آبشار در روستای مران
  • آبشار در روستای مران
بابک ارجمندیيكشنبه 29 مهر 1386 | 16 سال پیشآبشاری در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمان و در نزدیکی روستای مران دسته‌بندیسایر جاذبه‌هامازندرانکلید‌واژهروستامرانتختسلیمانهزارآبشار2232 بازدید
مسعود ممنون از ارسال يكشنبه 29 مهر 1386 | 16 سال پیش
  • بچه های روستای مرانروستای دور افتاده و به دور از تمامی امكانات در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمان
  • روستای مرانروستای مران در دل كوه‌های تخت سلیمان (البرز غربی)
  • قله علم کوهمنطقه تخت سلیمان ( علم کوه ) واقع در سلسله جبال البرز و قسمت بزرگی از آن تحت عنوان البرز غربی محسوب می گردد این ناحیه بزرگ ...
  • طلوع خورشیدطلوع خروشید از پناهگاه سرچال - علم کوه عكس ار پناهگاه سرچال - دره روبرو به كلاردشت ختم می شود
  • طلوع ماهعلم كوه و در مسیر سیاه سنگها این عكس را تو موقع برگشت از قله علم كوه و در مسیر سیاه سنگها گرفتم