دریاچه کمانکوه

دریاچه کمانکوه
بابک ارجمندیچهارشنبه 25 مهر 1386 | 16 سال پیشدریاچه كمانكوه در مسیر صعود به قله آزادكوه (از وارنگ رود)دسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هامازندرانکلید‌واژهدریاچهکمانکوه1789 بازدید
بابک عكس قشنگی است. یاد صعودمان افتادم، ولی ما از سمت روستای كلاك قله آزادكوه را صعود كردیم.چهارشنبه 25 مهر 1386 | 16 سال پیش