دریاچه کمانکوه

دریاچه کمانکوه
دریاچه كمانكوه در مسیر صعود به قله آزادكوه (از وارنگ رود)بابک | چهارشنبه 25 مهر 1386
بابک عكس قشنگی است. یاد صعودمان افتادم، ولی ما از سمت روستای كلاك قله آزادكوه را صعود كردیم.چهارشنبه 25 مهر 1386 | 14 سال پیش
واژه کلیدیدریاچهکمانکوه