قلعه رودخان

قلعه رودخان
مربوط به دوره سلجوقیان است لیكن زیرینای آن به دوره ساسانیان می رسد. این مطلب از تغییر جهت دستشویی های آن بعد از اسلام منتج شده است.00
سید مجتبی | سه‌شنبه 23 مرداد 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیقلعهرودخان
سید مجتبی شهیدیعضویت از سه‌شنبه 23 مرداد 1386