آتشکده نیاسر

آتشکده نیاسر
بابک ارجمندیدوشنبه 4 تير 1386 | 16 سال پیشآتشكده نیاسر بوسیله اردشیر بابكان مؤسس سلسله ساسانى ساخته شده و اولین معبد و آتشكده‏اى است كه سلسله ساسانى در اوج رواج دین و آئین زرتشتى در ایران بنا كرد. این بنا نمونه كامل یك گنبد ساسانى است، بر زیربنائى مربع نهاده شده است و بزرگى و عظمتى كه در این چهار طاقى به چشم مى‏خورد، از تعادل عناصر متشكل و توازن و هماهنگى تركیب بنا نشأت مى‏گیرد .دسته‌بندیمراکز عبادی سایر ادیاناصفهانکلید‌واژهآتشکدهنیاسر978 بازدید