آتشگاه و آتشفشان

آتشگاه و آتشفشان
بابک ارجمندیچهارشنبه 9 خرداد 1386 | 17 سال پیش دسته‌بندیمراکز عبادی سایر ادیانمازندرانکلید‌واژهآتشگاهآتشفشان1172 بازدید
  • آبشار شاهاندشتآبشار شاهاندشت بلندترین آبشار استان مازندران است که در مجاورت روستای شاهاندشت واقع در کیلومتر ۹۶ جاده هراز و ۶۵ کیلومتری شهر آمل قرار دارد.
  • قلعه ملک بهمن لاریجانقلعه ملک بهمن در کنار آبشار شاهاندشت لاریجان یكی از مهمترین قلعه‌های ایران
  • داستان هرازداستان رود هراز و راه پیمایشش
  • مه نزدیک استطبیعت زیبای روستای آب گرم لاریجان
  • روستای آبگرم لاریجانروستای آبگرم لاریجان در دامنه قله دماوند با سه چشمه ، آب گرم، آب سرد و آب آهن ...