نقش رستم

  • نقش رستم
  • نقش رستم
  • نقش رستم
بابک ارجمندیچهارشنبه 9 خرداد 1386 | 16 سال پیشسینه حسین كوه محل قرار گرفتن آرامگاههای شاهان هخامنشی و كعبه زرتشت و حجاری های ساسانی و ایلامی است. چهار مقبره شاهان هخامنشی به ترتیب از راست خشایارشاه ، داریوش كبیر ، اردشیراول و داریوش دوم به شكل صلیب برروی دیواره ای به ارتفاع 70 متر و عرض 200 متر قرار گرفته است. در روبروی این آرامگاهها ساختمان مكعب شكلی به نام كعبه زرتشت وجود دارد. كعبه زرتشت آتشگاهی بود كه از دوران هخامنشی تا پایان پادشاهی ساسانی نزدیك به هزار سال مورد استفاده قرار می گرفته است. در سینه كشی كه محل آرامگاه پادشاهان هخامنشی است حجاری های مختلفی از دوران ساسانی و ایلامی وجود دارد . به دلیل بزرگی ابعاد این حجاری ها و ابعاد نقش های بكاررفته ، مردم این مكان را به نام نقش رستم (یكی از شخصیتهای داستانی شاهنامه فردوسی) نام گذاری كرده اند . در میان این نقشها ، صحنه زانو زدن والرین (والریانوس ـ پادشاه رومی ) بر زیر پای اسب شاپور ، پادشاه بزرگ ساسانی بسیار تاثیر گذار است . دسته‌بندیآرامگاه‌هافارسکلید‌واژهنقش رستمسینه حسین كوهآرامگاههای شاهان هخامنشیكعبه زرتشتحجاریساسانیایلامیمقبره شاهان هخامنشیخشایارشا1047 بازدید
  • کعبه زرتشتکعبه زرتشت، بنای کوچک و زیبایی در نقش رستم در نزدیکی مرودشت شیراز است. در کوه نقش رستم بجز این بنا، آرامگاه‌های چند تن از شاهان هخامنشی و چند نقش از دوران ساسانیان و عیلامی نیز وجود دارد.
  • نقش رجبدر دامنه كوه رحمت آثاری متعلق به زمان ساسانیان، شامل ۴ نقش برجسته و یك كتیبه به چشم میخورد...
  • دروازه ملل - تخت جمشیدیك اتاق چهار گوش با چهار ستون سنگی بلند نقشه دروازه ورودی تخت جمشید را می سازد. این اتاق دارای دو در بزرگ و دو مجسمه گاو است كه كناره ها ی آن را دربرگ...
  • آپاداناپانورامای (كروی) 360 درجه ای از كاخ آپادانا در تخت جمشید آپادانا در زبان پارسی باستان خود به معنی كاخ است
  • کاخ آپادانا - تخت جمشیدآپادانا با شكوه ترین كاخ تخت جمشید است .واژه آپادانا در زبان پارسی باستان خود به معنی كاخ است ،(یا جائیكه در آن همگان به خدمت شاه شرفیاب می شوند). آپا...