رد پای سفال انیمیشن شهر سوخته در میان سنگ نگاره های کهن ایران

رد پای سفال انیمیشن شهر سوخته در میان سنگ نگاره های کهن ایران
سفال انیمیشن شهرسوخته زابل یکی آثار کهن و بی بدیل این سر زمین است که ریشه درعمق تاریخ این سر زمین دارد. طرح روی سفال انتزاعی است و از نقاشی های کهن درون غارها و کوه های ایران بر گرفته شده است. محمد | شنبه 22 دی 1397764 بازدید
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .