فنجان نماها Cupmarks

فنجان نماها Cupmarks
محمد ناصری فردشنبه 22 دی 1397 | 5 سال پیشتخته سنگی با فنجان نماهای متعدد (کاپ مارک) که برای اجرای مراسم آیینی و رخداد نگاری از آنها استفاده می شده است. این فنجان ها عمری به سان عمر بشر دارند و در همه جای دنیا قابل رصد هستند. این تخته سنگ فراز یک کوه است و برای اجرای مراسم هیومه از فنجان نماها استفاده می شده است. فنجان نماها برای نخستین بار در ایران توسط دوست عزیزم، جناب جمال لحافیان پژوهشگر آزاد سنگ نگاره های کردستان کشف و معرفی شدند و سپس ما در سطح ایران اقدام به کشف و تطبیق جهانی آنها نمودیم.دسته‌بندیجاذبه‌های تاریخیکوه‌ها و قله‌هاکلید‌واژهفنجاننماهاCupmarks906 بازدید