لرهای ایران و ایلمایی ها

لرهای ایران و ایلمایی ها
محمد ناصری فردپنجشنبه 17 آبان 1397 | 5 سال پیشطی بررسی هایی که بر روی سکه های دوره ایلمــایی ها داشتیم، متوجه شدیم که تصویر بعضی پادشـان ایلمایی بر روی سکه های آن دوران، کلاه هایی شبیه کلاه نمدی مردان لر چهار محال بختیاری و لرستان بر سر دارند! روی کلاه تصویر سکه ها هم نماد ایلمایی ها دیده می شد. این شباهت ها نشان از ریشه های مشترک مردم لر با کهن ترین ساکنان این سر زمین، ایلامی ها، ایلمایی ها تا به امروز دارد! دسته‌بندیویژگیهای مردم نگاریسایر ویژگیهای فرهنگیکلید‌واژهلرهایایرانایلمایی1255 بازدید