مجموعه بوکن فراشاه

مجموعه بوکن فراشاه
این مجموعه که بصورت دستکند می باشد دارای چندین تالار بزرگ و کوچک با ستون های گلی است که توسط انسان و بصورت دستکند حفر شدهمحسن | چهارشنبه 19 فروردين 1394849 بازدید
نمایی از شهر تفتنمایی از شهر تفت
بافت تاریخی روستای فراشاهبافت تاریخی روستای فراشاه- قدمگاه علی ابن موسی الرضا ع
عقابکوه روستای فراشاه یزدعقابکوه روستای فراشاه با ارتفاع نسبی 200 متر از سطح زمین های اطراف در روستای تاریخی فراشاه شهرستان تفت استان یزد
واژه کلیدیفراشاه
محسن دهقانپور فراشاههموند از شنبه 8 تير 1392