حضور پرندگان مهاجر در سد روستای خان آباد

حضور پرندگان مهاجر در سد روستای خان آباد
تقی قاسمیدوشنبه 1 مهر 1392 | 10 سال پیشهر ساله در اوایل فصل پائیز سد روستای خان آباد پذیرای پرندگان مهاجری است که این منطقه را برای استراحتی چند روزه انتخاب کرده اند.گونه های مختلفی که در منطقه مشاهده می شوند عبارتند از پرنده های آبزی و کنار آبزی چون درنا -هواسیل سفید -هواسیل خاکستری-اردک وحشی-غاز وحشی-مرغ ماهی خوار سفید-عقاب و برخی پرندگان شکاری دیگر.سد روستای خان آباد هر چند در اوایل فصل پائیز میزان آب کمی دارد اما به خاطر شرایط زیستی و محیطی مناسب و امن، مکانی مطلوب را جهت حضور چند روزه پرندگان مهاجر فراهم آورده است. www.khanabad.ir khanabadd.comدسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هامرکزیکلید‌واژهحضورپرندگانمهاجرروستایخانآباد1080 بازدید