بوجاق

بوجاق
بوجاق؛منطقه ی وسیعی از بندرکیاشهر واقع در ساحل دریای خزر که رودخانه سپیدرود از کنار آن میگذرد و دلتای رود در مصب آن واقع شده. مساحت آن بطور تقریبی 100هکتار و دارای پوشش طبیعی و جانوری می باشد.حسن | پنجشنبه 22 فروردين 13921059 بازدید
واژه کلیدیبوجاق
حسن خواهشیحسن خواهشیهموند از شنبه 17 فروردين 1392