نمای جنوبی قلعه دزک

نمای جنوبی قلعه دزک
35کیلومتری شهر کردیوسف | دوشنبه 23 مرداد 1391
یوسف روحییوسف روحیهموند از دوشنبه 26 شهريور 1386