سنگ نگاره های ایران

سنگ نگاره های ایران
گوتیان:استل سنگ نگاره نارام سین در مورد پیروزی او بر گوتیان- اولین اثری که به گوتیان اشاره دارد.یك نفر با كمان در مقابل تعدادی اسیر جنگی ایستاده است و اسرا به او التماس میكنند. این فرد تارلونی نام دارد . سنگ نگاره به دوره گوتیان تعلق دارد. ساكنین سرزمین گوتیوم واقع در كوههای شمالی بابل بودند.آنها در زمان نرمسین یا فرمانروای دیگری از سلسله اكدی بابل بر بابلیان حمله كردند و حدود یك قرن به نام سلسله گوتی یا گوتیان فرمانروای بابل بودند .نقش برجسته معروف هورین شیخان در بالای رود دیاله از این قوم است كه بسیار شبیه نقش برجسته آنو بانی نی است.سرزمین ابتدایی گوتیان ، کوههای زاگرس بین کارون و دجله است. یك مجسمه مفرغی نیز از یكی از شاهان گوتی در همدان به دست آمده كه به اواخر هزاره دوم پ م تعلق دارد. اختلافات شدید مردم با حاكمان بین النهرین باعث شد تا مردم آن سرزمین سلطنت گوتیان ایرانی نژاد را به راحتی پذیرفتند. (تصویر از سایتwww.prophetess.lstc.edu) منبع:facebook.comتقی | پنجشنبه 1 دی 1390
تقی قاسمیتقی قاسمیهموند از دوشنبه 10 اسفند 1388در هر کجای دنیا که هستی قسمتی از وجود ما را همراه خود برده ایی ای هموطن !khanabadd.complus.google.comm.facebook.comyoutube.com