روستای اصفهک

روستای اصفهک
مهدی مخلصیانپنجشنبه 25 شهريور 1389 | 13 سال پیشبافت قدیم زیبای روستای اصفهک، بر سر راه طبس به کرمان. متاسفانه این بافت زیبا رها شده و روستاییان بافت جدیدی را در نزدیکی هما بافت قدیم برپا کرده اند که احتمالا به علت ویرانی بافت قدیم بر اثر زلزله طبس بوده است. اما ترکیب بافت خشت و گلی روستا با درختان نخل و آسمان آبی و کوهی که در پشت روستا وجود دارد، منظره بسیار زیبایی را پدید آورده است.دسته‌بندیشهرها و روستاهای تاریخییزدکلید‌واژهروستایاصفهک1177 بازدید