مجسمه شاهپور

مجسمه شاهپور
مجسمه شاهپور اول در غاری به همین نام واقع در تنگه چوگان در كوه های روستای چوگان قرار دارد عكس از هادی كرایی10
هادی | شنبه 25 ارديبهشت 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیمجسمهشاهپور
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت